การใช้ภาพเพื่อการโฆษณา

posted on 27 Jun 2010 10:58 by photographic in photo

การใช้ภาพเพื่อการโฆษณา

     รูปภาพมี บทบาทและความสำคัญ ของการสื่อความหมายด้วยภาพมาก 

 ซึ่งสามารถจำแนกข้อเด่นได้ดังนี้
1. สะดุดตา
2. น่าสนใจ
3. สื่อความหมายง่าย
(One picture speaks louder than thousand words)
4. ประทับใจ

 

วิธีการสื่อความหมายด้วยภาพ
     
การสื่อความหมายด้วยภาพ คือการสร้างภาพพจน์จากจินตนาการ แล้วถ่ายทอด

ออกมาเป็นรูปภาพ


การสื่อความหมายด้วยภาพสามารถทำได้ 3 วิธี

1.แบบบวก คือการแสดงภาพพจน์ในความรู้สึกที่ดี

2. แบบลบ คือภาพที่ดูแล้วให้ความรู้สึกที่น่าเกลียด
     สิ่งที่ควรคำนึงในการใช้ภาพโฆษณาแบบลบ
     1. พึงระวังด้านมารยาทของการโฆษณา
     2. พึงระวังภาพพจน์ในทางลบของสินค้า
3. แบบอุปสรรค  คือ  ภาพที่แสดงให้เห็นถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้น

 

ประเภทของภาพ

1.       ภาพสินค้าโดด (Product Alone) คือ การออกแบบโฆษณาโดย

ใช้ภาพของสินค้า เพียงอย่างเดียว โดยมีข้อความโฆษณา

ประกอบได้บ้างตามสมควร วัตถุประสงค์  เพื่อให้มีลักษณะ

ที่โดดเด่นเห็นไดชัดเจน  เป็นโฆษณาที่ออกแบบง่ายที่สุด ผู้ดูรู้ง่ายเข้า

ใจง่าย ว่าเป็นโฆษณาอะไร เพราะไม่มีสิ่งมา ปะปนให้สับสนยุ่งยาก

 

 

 

 

ตัวอย่าง ภาพสินค้าโดด

 

          2. ภาพสินค้าพร้อมการตกแต่งประกอบ (Product in setting) คือ การโฆษณาสินค้าพร้อมองค์ประกอบอื่น ๆ เช่นฉากหลัง (Background) หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสินค้านั้น วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มบรรยากาศ เพิ่มความหมาย เพิ่มความประทับใจแก่ภาพที่โฆษณายิ่งขึ้น

 

 

ตัวอย่าง ภาพสินค้าพร้อมการตกแต่งประกอบ

 

          3. ภาพสินค้าขณะถูกใช้ (Product in Use) คือ ภาพโฆษณาที่แสดงการใช้สินค้าเพื่อให้เห็นว่าสินค้านั้นใช้อย่างไรวัตถุ ประสงค์ เพื่อเตือนใจให้นึกถึงสินค้า นึกถึงการใช้ เห็นประโยชน์จากการใช้ เร้าใจให้เกิดความต้องการซื้อ และการที่มีภาพคนกำลังใช้สินค้าหรือบริการ ช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้แก่ภาพที่โฆษณายิ่งขึ้น

 

 

ภาพ โฆษณาสินค้าขณะถูกใช้

 

           4. ภาพแสดงปัญหาจากการที่ไม่ได้ใช้สินค้า (Problems) หรือ แสดงประโยชน์ที่ได้จากการใช้สินค้า (Users) คือ การใช้ภาพโฆษณาที่แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า ถ้าไม่ได้ใช้สินค้าหรือบริการที่โฆษณาจะเกิดผลเสียอย่างไร ถ้าได้ใช้สินค้าหรือบริการที่โฆษณาแล้วจะเกิดผลดีอย่างไร วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ดูรู้ง่าย เข้าใจง่าย แสดงผลให้เห็นได้ชัดเจน

 

 

ภาพ โฆษณาแสดงปัญหาจากการไม่ได้ใช้สินค้า

         5. ภาพประกอบพาดหัว (Dramatizing the Headline) คือ การเลือกใช้ภาพโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพาดหัวโดยตรง วัตถุประสงค์ เพื่อให้พาดหัวมีน้ำหนัก ได้ภาพพจน์ชัดเจน เชื่อถือได้ ชวนให้ติดตามอ่านเรื่องราวรายละเอียดต่อไป

 

 

ภาพ ประกอบพาดหัว

 

           6.ใช้ภาพประกอบข้อความโฆษณา (Dramatizing the Caption) คือ การเลือกใช้ภาพโฆษณาที่มีความหมายเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อความที่ใช้โฆษณา โดยตรง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การโฆษณานั้นน่าสนใจ ได้ภาพพจน์ชัดเจน เข้าใจง่าย จำง่าย

 

 

ภาพ ประกอบข้อความโฆษณา

 

          7.ภาพแสดงคุณภาพของสินค้า (Testimonial) คือ การใช้ภาพที่แสดงให้เห็นคุณภาพของสินค้า โดยสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นภาพให้เห็นได้อย่างเด่นชัด แทนที่จะใช้ข้อความโฆษณากล่าวถึงประโยชน์ลอย ๆ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นหลักฐานเสมือนประจักษ์พยานที่เชื่อถือได้ ยอมรับได้

 

 

ภาพ แสดงคุณภาพสินค้า

 

           8. ภาพแสดงเรื่องราวต่อเนื่องกัน (Continuous) คือ การโฆษณาที่ใช้ภาพต่อเนื่องกันเป็นขั้นเป็นตอน หรือเป็นฉาก ๆ อย่างมีโครงเรื่อง (Plot) ใช้ภาพวาดหรือภาพถ่ายก็ได้

 

 

ภาพ แสดงเรื่องราวต่อเนื่องกัน

 

          9. ภาพขยายส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้าเป็นพิเศษ (Product Feature) คือ ภาพโฆษณาที่ประกอบด้วยส่วนที่เจาะจงขยายจุดที่ต้องการเน้นออกมาให้เด่นเป็น พิเศษ เพื่อให้สังเกตง่าย ว่าแตกต่างจากสินค้าโดยทั่วไปอย่างไร วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความสนใจเป็นพิเศษ เป็นจุดจูงใจให้ตัดสินใจได้ง่ายเมือจะเลือกซื้อสินค้า

 

 

ตัวอย่าง ภาพสื่อโฆษณา

 

          10. ภาพแสดงภาพพจน์ของสินค้า หรือภาพเทียบเคียง (Comparison) คือ การใช้ภาพโฆษณาที่แสดงภาพพจน์ของสิน้าว่าเปรียบเทียบเสมือนอะไรวัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจง่าย ได้ภาพพจน์ที่ชัดเจน

 

 

 

ภาพ แสดงภาพพจน์ของสินค้า

 

          11. ภาพ โฆษณาเปรียบเทียบ หรือภาพแสดงความแตกต่าง (Contrast) คือ การใช้ภาพโฆษณาเปรียบเทียบ แสดงให้เห็นความแตกต่างของสินค้าที่โฆษณากับสินค้าคู่แข่งขันว่าแตกต่างกัน อย่างไร หรือใช้เปรียบเทียบสินค้ายี่ห้อเดียวกันแต่ต่างยุคสมัยกัน เพื่อแสดงให้เห็นการพัฒนาของสินค้าว่าก้าวหน้าเพียงใด วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงส่วนดีที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน หรือสินค้าชนิดเดียวกันแต่แดสงให้เห็นว่ารุ่นใหม่ดีกว่ารุ่นเก่าอย่างไร

 

 

ภาพ เปรียบเทียบแสดงความแตกต่าง

 

          12. ภาพการ์ตูน (Cartoon) คือ ภาพที่เขียนขึ้นให้ดูผิดเพี้ยนเพื่อล้อเลียนธรรมชาติประชาชนโดยทั่วไปชอบ การ์ตูนมาก โดยเฉพาะเด็ก ๆ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การโฆษณาดูสนุกสนาน หรือตลกขบขัน ทำเรื่องยากให้ดูง่าย ๆ ไม่เคร่งเครียด เหมาะที่จะใช้โฆษณาสินค้าสำหรับเด็ก ๆ เป็นพิเศษ

 

 

ภาพ การ์ตูน

 

          13. ภาพ ฝัน หรือจินตนาการ (Fantasy) คือ ภาพที่เจาะจงสร้างขึ้นมาเพื่อให้แปลก พิสดารกว่าภาพโฆษณาทั่ว ๆ ไป โดยใช้เทคนิคในการผลิตหรือถ่ายทำ วัตถุประสงค์ เพื่อให้สะดุดตา น่าสนใจ ประทับใจ

 

 

 

ภาพ จินตนาการ

 

อ้างอิงhttp://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/59/advertising/05_picture01.html

Comment

Comment:

Tweet

555

#3 By (202.29.235.78|192.168.3.119, 202.29.235.78) on 2014-07-09 14:42

ภาพสวยจัง คริ คริ

#2 By photographic on 2010-07-06 21:23

น่าภูมิใจที่สุดเลยopen-mounthed smile

#1 By photographic on 2010-07-04 19:02