การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา

          การถ่ายภาพโฆษณา คือ การถ่ายภาพของสินค้าหรือบริการ

ที่ต้องการขายให้เพื่อนำภาพถ่ายไปใช้โฆษณาหรือบริการนั้นๆ

ให้ประชาชนทราบเพื่อให้รู้จักการถ่ายภาพโฆษณาจึงเป็นเรื่อง

ที่ต้องใช้ความรู้ต่างๆ ทางด้านการถ่ายภาพมาผนวกกัน เพื่อ

ผลิตภาพให้ออกมาดีและเป็นภาพที่มีลักษณะสร้างสรรค์ แปลก

ใหม่อยู่ตลอดเวลา ภาพโฆษณามีหลายลักษณะอาจเป็นภาพถ่าย

เฉพาะสินค้าเป็นภาพของสินค้าที่กำลังมีผู้ใช้เป็นภาพสินค้าที่มี

อย่างอื่นประกอบเพื่อสร้างเรื่องราวให้มากขึ้น เป็นภาพถ่าย

ภายในสถานที่หรือภายในสตูดิโอตัวสินค้าและวัตถุประสงค์

ของผู้ทำโฆษณาเป็นข้อ กำหนดแนวทางของการถ่ายภาพเป็น

ประการแรก ประการต่อมาคือ ถ้าเป็นภาพที่จะนำไปพิมพ์

โฆษณาขาวดำก็ควรถ่ายเป็นภาพขาวดำ ถ้าจะพิมพ์เป็นภาพสี

ก็จำเป็นต้องถ่ายเป็นภาพสไลด์สีภาพโฆษณาที่จะนำไปพิมพ์

ขนาดใหญ่ ซึ่งเมื่อขยายเป็นภาพใหญ่สำหรับพิมพ์แล้วคุณภาพ

ของภาพยังคงสวยงามดีอยู่

 

แนวทางการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา

          เทคนิคการถ่ายภาพหลายประการช่วยให้การถ่ายภาพ

โฆษณาได้ดีขึ้นภาพถ่ายที่จะใช้ได้ดีในการโฆษณาต้องเป็น

ภาพที่เหมือนจริง เช่น ถ่ายทอดภาพสินค้าได้สวยงาม น่าชื้อ

เทคนิคทางการถ่ายภาพสามารถสร้างสรรค์ขึ้นได้ สามารถ

เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ภาพที่ดี อาคารใหญ่

โตควรใช้กล้องถ่ายภาพประเภทกล้องวิวถ่ายภาพออกมาจะ

ได้ภาพที่โออ่า วัตถุขนาดเล็ก เช่น เครื่องประดับเพชรพลอย

ต้องใช้อุปกรณ์อีกแบบหนึ่ง

 

          การถ่ายภาพที่ผลิตขึ้นเพื่อการโฆษณา เป็นภาพถ่าย

ที่มีแนวคิดก้าวล้ำนำสมัยกว่าการประเภทอื่นๆ ต้องใช้เทคนิค

และวิธีการที่แปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา ผู้ที่มีฝีมือในการถ่ายภาพ

โฆษณามักเป็นผู้ที่ไม่หยุดนิ่ง มีการศึกษาค้นคว้าทดลองพยายาม

สร้างสรรค์งานให้แปลกใหม่อยู่เสมอ จึงเป็นผลสืบเนื่องไปถึง

การใช้ภาพเพื่อการโฆษณาที่ได้ภาพที่สวยงาม แปลกตาน่าสนใจ

ช่วยให้การโฆษณาเป็นไปอย่างได้ผล

               

          ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณามีความสำคัญและจำเป็นต่อสินค้า

และบริการเพราะจะช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่รู้จัก โดยที่

ผู้คนได้ทราบถึงคุณประโยชน์ความประทับใจ เชื่อมั่นที่จะชื้อ

 หรือจดจำสินค้าและบริการดังกล่าวเพราะได้เห็นภาพถ่ายใน

ลักษณะเหมือนจริง ซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกว่าดูน่าเชื่อถือและ

สามารถพิจารณาได้โดยละเอียด รวมทั่งภาพถ่ายเพื่อการโฆษณา

จะช่วยให้สินค้าหรือบริการนั้นดูดีน่าใช้เพื่อเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น

 

อ้างอิง

http://www.rbac.ac.th/course/filesdownload/pr_rbac%20on%20rbac/index.htm

 

Comment

Comment:

Tweet

เก่งจัง

#1 By photographic on 2010-07-06 21:26